LänkCentrum.se Annonsera på LänkCentrum
Sök efter 
» Lägg till länk
» Kontakta oss
» Hjälp

Statliga myndigheter och verk

Föreslå kategori  RSS-flöde inom statliga myndigheter och verk
LänkCentrum » Politik och förvaltning » Statliga myndigheter och verk

Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO) (5285 klick)
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.
Information | Felrapportera - http://www.konsumentverket.se/
Allmänna reklamationsnämnden, ARN (210 klick)
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.
Information | Felrapportera - http://www.arn.se/
Vägverket, VV (184 klick)
Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.
Information | Felrapportera - http://www.vv.se/
Naturvårdsverket (181 klick)
Naturvårdsverket ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Deras stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.
Information | Felrapportera - http://www.naturvardsverket.se/
Boverket (174 klick)
Boverket är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att människor ska få möjlighet till ett bra vardagsliv i ett hållbart samhälle.
Information | Felrapportera - http://www.boverket.se/
Arbetsgivarverket (172 klick)
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.
Information | Felrapportera - http://www.arbetsgivarverket.se/
Energimyndighet, Statens (STEM) (151 klick)
Energimyndigheten arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
Information | Felrapportera - http://www.stem.se/
Fastighetsverk, Statens, SFV (151 klick)
Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar statens egendomar såsom våra nationalbyggnader, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt statens skog och mark.
Information | Felrapportera - http://www.sfv.se/
Lantmäteriverket (146 klick)
Lantmäteriet förser samhället, privatpersoner och företag m.fl. med geografisk information i form av kartor, flyg- och satellitbilder i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.lantmateriet.se/
Arbetsmiljöverket (140 klick)
Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.
Information | Felrapportera - http://www.av.se/
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS (138 klick)
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som är en del av Arbetsmarknadsverket, AMV, har i uppdrag att svara för den nationella arbetsmarknadspolitiken
Information | Felrapportera - http://www.ams.se/
Ansvarsnämnd, Statens (137 klick)
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.
Information | Felrapportera - http://www.statensansvarsnamnd.se/
Försäkringskassan (136 klick)
Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Information | Felrapportera - http://www.forsakringskassan.se/
Högskoleverket, HSV (133 klick)
Högskoleverket är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Högskoleverket bidrar med underlag som kan användas för att förändra, förbättra och förnya verksamheten inom högskolesektorn och genomför tillsyn av universitet och högskolor för att säkerställa studenternas rättssäkerhet.
Information | Felrapportera - http://www.hsv.se/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (128 klick)
MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Information | Felrapportera - http://www.msbmyndigheten.se/
Svenskt biografiskt lexikon, SBL (128 klick)
Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 31 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok.
Information | Felrapportera - http://www.sblexikon.se/
Brottsförebyggande rådet, BRÅ (124 klick)
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och ska bistå rättsväsendets myndigheter i deras kunskaps- och metodutveckling.
Information | Felrapportera - http://www.bra.se/
Ekonomistyrningsverket (121 klick)
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi.
Information | Felrapportera - http://www.esv.se/
Jämställdhetsombudsmannen, JämO (118 klick)
Jämo är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män i arbetslivet och studenter i högskolan har lika rättigheter oavsett kön.
Information | Felrapportera - http://www.jamombud.se/
Ekobrottsmyndigheten, EBM (117 klick)
Ekobrottsmyndigheten (EBM) är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.ekobrottsmyndigheten.se/
Centrala studiestödsnämnden, CSN (110 klick)
CSN är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier.
Information | Felrapportera - http://www.csn.se/
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (110 klick)
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. IPK stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
Information | Felrapportera - http://www.programkontoret.se/
Ambassader och konsulat (109 klick)
Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.
Information | Felrapportera - http://www.regeringen.se/sb/d/2366
Rikspolisstyrelsen, RPS (108 klick)
Rikspolisstyrelsen (RPS), som är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, leds av rikspolischefen som utses av regeringen.
Information | Felrapportera - http://www.rikspolisstyrelsen.polisen.se/
Jordbruksverk, Statens (105 klick)
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet.
Information | Felrapportera - http://www.sjv.se/
Banverket, BV (99 klick)
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.banverket.se/
Högskolans avskiljandenämnd, HAN (98 klick)
Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.
Information | Felrapportera - http://www.han.se/
Insättningsgarantinämnden, IGN (96 klick)
Insättningsgarantinämnden, IGN, hanterar Insättningsgarantin och Investerarskyddet.
Information | Felrapportera - http://www.ign.se/
Kungliga biblioteket, KB (96 klick)
Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Detta betyder att biblioteket bland annat samlar in allting som trycks och ges ut i Sverige. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i biblioteket.
Information | Felrapportera - http://www.kb.se/
Skolverket (96 klick)
Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att ange mål för att styra, att informera för att påverka och att granska för att förbättra.
Information | Felrapportera - http://www.skolverket.se/
Fiskeriverket (95 klick)
Fiskeriverket är den centrala myndigheten för fiske och fiskevård i Sverige och skall arbeta för en ansvarsfull hushållning med fiskresurserna inom ramen för riksdagens beslutade miljökvalitetsmål.
Information | Felrapportera - http://www.fiskeriverket.se/
Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA (95 klick)
SIKA är en myndighet under Näringsdepartementet som arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. SIKA ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.
Information | Felrapportera - http://www.sika-institute.se/
Elsäkerhetsverket (93 klick)
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Information | Felrapportera - http://www.elsakerhetsverket.se/
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (93 klick)
De tre museerna Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet utgör tillsammmans med Enheten för konservering & foto myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet.
Information | Felrapportera - http://www.lsh.se/
Skatteverket (93 klick)
Rikskatteverket, RSV och landets tio regionala skattemyndigheter bildade den 1 januari 2004 den nya myndigheten Skatteverket.
Information | Felrapportera - http://skatteverket.se/
Tullverket (93 klick)
Tullverkets uppgifter är knutna till handeln med varor och varuflödet över gränserna.
Information | Felrapportera - http://www.tullverket.se/
Institut för psykosocial medicin, Statens, IPM (89 klick)
IPM ? Institutet för Psykosocial Medicin ? är en statlig forskningsmyndighet under Socialdepartementet som utvecklar och värderar psykosociala och psykosomatiska aspekter på olika hälso- och sjukdomsprocesser.
Information | Felrapportera - http://www.psykosocialmedicin.se/
Folkhälsoinstitut, Statens (88 klick)
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.
Information | Felrapportera - http://www.fhi.se/
Exportkreditnämnden, EKN (87 klick)
Exportkreditnämnden (EKN) har som uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier. Verksamheten ska ge den svenska exporten ett stöd som motsvarar det som konkurrenterna i andra länder kan erhålla och ska samtidigt vara självbärande.
Information | Felrapportera - http://www.ekn.se/
Försvarsmakten (87 klick)
Försvarsmakten är en myndighet under riksdag och regering med överbefälhavaren (ÖB) som chef.
Information | Felrapportera - http://www.mil.se/
Handikappombudsmannen (87 klick)
Handikappombudsmannen, HO, är en statlig myndighet som arbetar för dig som har funktionshinder. HO bevakar dina rättigheter och intressen. Målet för arbetet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionshinder
Information | Felrapportera - http://www.ho.se/
Livsmedelsverket (86 klick)
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Redlighet i livsmedelshanteringen innebär att konsumenterna ska kunna lita på märkningen vad gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhet och ursprung.
Information | Felrapportera - http://www.slv.se/
Ungdomsstyrelsen (85 klick)
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd.
Information | Felrapportera - http://www.ungdomsstyrelsen.se/
Biografbyrå, Statens (84 klick)
Statens biografbyrå förhandsgranskar all film som skall visas offentligt, och beslutar t.ex. om åldersgräns.
Information | Felrapportera - http://www.statensbiografbyra.se/
Finansinspektionen (84 klick)
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Uppdraget från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.
Information | Felrapportera - http://www.fi.se/
Statskontoret (84 klick)
Statskontoret är en stabsmyndighet till regeringen. Vi arbetar på regeringens uppdrag med att på olika sätt främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor.
Information | Felrapportera - http://www.statskontoret.se/
Verket för högskoleservice, VHS (84 klick)
Verket för högskoleservice (VHS) är en statlig myndighet inom utbildningssektorn. VHS främsta uppgift är att ge service och stöd till universitet och högskolor. Finansiering av verksamheten sker genom uppdragsintäkter. VHS genomför samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar.
Information | Felrapportera - http://www.vhs.se/
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (76 klick)
Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamararbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD, vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.
Information | Felrapportera - http://www.sida.se/
Socialstyrelsen (75 klick)
Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Insatserna ska också vara kostnadseffektiva inom tilldelade resurser och i enlighet med lagstiftningen.
Information | Felrapportera - http://www.socialstyrelsen.se/
Bolagsverket (73 klick)
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer.
Information | Felrapportera - http://www.bolagsverket.se/
Institutionsstyrelse, Statens, SiS (73 klick)
Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare.
Information | Felrapportera - http://www.stat-inst.se/
Arbetsdomstolen, AD (72 klick)
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.
Information | Felrapportera - http://www.arbetsdomstolen.se/
Datainspektionen (71 klick)
Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som har till uppgift att skydda människors privatliv i IT-samhället. Genom bland annat fältinspektioner och enkätinspektioner kan de granska alla som behandlar personuppgifter i Sverige - företag, myndigheter och organisationer.
Information | Felrapportera - http://www.datainspektionen.se/
Glesbygdsverket (70 klick)
Glesbygdsverket är en statlig myndighet som rapporterar om utvecklingen i glesbygds-, landsbygds- och skärgårdsområden.
Information | Felrapportera - http://www.glesbygdsverket.se/
Hyresnämnden (70 klick)
Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsförening och en bostadsrättshavare inte kan komma överens i en fråga som rör upplåtelsen, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvisten.
Information | Felrapportera - http://www.dom.se/hyresnamnden/
Barnombudsmannen (69 klick)
Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.
Information | Felrapportera - http://www.bo.se/
Fastighetsmäklarnämnden (69 klick)
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en central förvaltningsmyndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.
Information | Felrapportera - http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
Svenska institutet, SI (69 klick)
Svenska institutet (SI) har just som uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Information | Felrapportera - http://www.si.se/
Forum för levande historia (68 klick)
Forum för levande historia är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
Information | Felrapportera - http://www.levandehistoria.se/
Patent- och registreringsverket, PRV (68 klick)
Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. De ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. PRV erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden.
Information | Felrapportera - http://www.prv.se/
Väg- och transportforskningsinstitut, Statens (68 klick)
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är internationellt framstående inom forskning och utveckling för transportsektorn och arbetar med samtliga trafikslag.
Information | Felrapportera - http://www.vti.se/
Brottsoffermyndigheten, BrOM (67 klick)
Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.
Information | Felrapportera - http://www.brottsoffermyndigheten.se/
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS (66 klick)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och trygghet.
Information | Felrapportera - http://www.fas.forskning.se/
Försvarets materielverk, FMV (66 klick)
FMV är en civil, statlig myndighet direkt under regeringen vars fokus är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till det framtida nätverksbaserade försvaret.
Information | Felrapportera - http://www.fmv.se/
Åklagarmyndigheten (66 klick)
Sedan den 1 januari 2005 finns landets åklagare samlade i en enda myndighet ? Åklagarmyndigheten. Undantaget är, liksom förut, åklagarna inom Ekobrottsmyndigheten.
Information | Felrapportera - http://www.aklagare.se/
Första AP-fonden (65 klick)
Första AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionspengar.
Information | Felrapportera - http://www.ap1.se/
Bokföringsnämnden, BFN (64 klick)
BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Information | Felrapportera - http://www.bfn.se/
Kriminalvårdsstyrelsen, KVS (64 klick)
Kriminalvården är en del av det svenska rättsväsendet och ska tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
Information | Felrapportera - http://www.kvv.se/
Kulturråd, Statens (64 klick)
Statens kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet, är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om.
Information | Felrapportera - http://www.kulturradet.se/
Beredning för medicinsk utvärdering, Statens, SBU (63 klick)
SBU är en fristående myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.
Information | Felrapportera - http://www.sbu.se/
Säkerhetspolisen, SÄPO (63 klick)
Säkerhetspolisen bedriver polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Det görs för att skydda demokratin, medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, Sveriges politiska oberoende och den nationella säkerheten.
Information | Felrapportera - http://www.sakerhetspolisen.se/
Fortifikationsverket, FORTV (62 klick)
Fortifikationsverkets uppgift är att tillhandahålla av försvaret efterfrågade lokal-, mark-och anläggningsresurser.
Information | Felrapportera - http://www.fortv.se/
Arvsfondsdelegationen (61 klick)
Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden.
Information | Felrapportera - http://www.arvsfonden.se/
Läkemedelsverket, LV (61 klick)
Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.
Information | Felrapportera - http://www.mpa.se/
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (61 klick)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att läshandikappade personer får tillgång till litteratur på medier som är anpassade för dem.
Information | Felrapportera - http://www.tpb.se/
Sveriges författarfond (60 klick)
Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovs­män till litterära verk för an­vändningen av deras verk genom de svenska folk- och skol­biblioteken.
Information | Felrapportera - http://www.svff.se/
Bergsstaten (59 klick)
Bergsstaten är den myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd för prospektering och gruvor. Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvorna och lämnar information.
Information | Felrapportera - http://www.bergsstaten.se/
Verket för innovationssystem, VINNOVA (59 klick)
Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: "främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv."
Information | Felrapportera - http://www.vinnova.se/
Kammarkollegiet (58 klick)
Målet för Kammarkollegiets verksamhet är att bidra till en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.
Information | Felrapportera - http://www.kammarkollegiet.se/
Luftfartsverket, LFV (58 klick)
Luftfartsverket, LFV, ansvarar för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart, för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart, samt för utbildning av flygledare.
Information | Felrapportera - http://www.lfv.se/
Riksgäldskontoret (58 klick)
Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning och är en statlig myndighet som förvaltar statsskulden och sköter statens upplåning. RGK utfärdar garantier och ger lån för statens räkning samt är de statliga myndigheternas internbank, bevakar statens kassahållning och gör prognoser över lånebehovet.
Information | Felrapportera - http://www.rgk.se/
Konkurrensverket, KKV (57 klick)
Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. De föreslår också regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.
Information | Felrapportera - http://www.konkurrensverket.se/
Svenska Filminstitutet (55 klick)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svenskt filmliv med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur och samhällslivet.
Information | Felrapportera - http://www.sfi.se/
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN (54 klick)
Nämnden har till uppgift att utreda och besluta i ärenden rörande disciplinpåföljder - varning och erinran - och vissa behörighetsfrågor - återkallande och återfående av legitimation samt begränsning av receptförskrivningsrätt och återfående av sådan - rörande hälso- och sjukvårdspersonal.
Information | Felrapportera - http://www.hsan.se/
Pensionsverk, Statens, SPV (54 klick)
Statens pensionsverk har som uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.
Information | Felrapportera - http://www.spv.se/
Riksarkivet, RA (54 klick)
Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation) och Arkion.
Information | Felrapportera - http://www.statensarkiv.se/ra
Post- och telestyrelsen, PTS (53 klick)
PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Visionen konkretiseras i fyra målområden, konsumenternas intressen i centrum, effektiv konkurrens, Effektivt resursutnyttjande, Säker kommunikation.
Information | Felrapportera - http://www.pts.se/
Skogsstyrelsen , SVO (53 klick)
Skogsvårdsorganisationen, SVO, är en statlig organisation som verkar för att Sveriges skogar skall skötas på ett bra och miljöriktigt sätt enligt de riktlinjer som beslutas av riksdag och regering.
Information | Felrapportera - http://www.svo.se/
Statistiska centralbyrån, SCB (53 klick)
SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.
Information | Felrapportera - http://www.scb.se/
Försvarets radioanstalt, FRA (52 klick)
FRA (Försvarets radioanstalt) är den svenska signalunderrättelseorganisationen, vilken bedriver signalunderrättelsetjänst som stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Information | Felrapportera - http://www.fra.se/
Andra AP-fonden (51 klick)
Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet.
Information | Felrapportera - http://www.ap2.se/
Kriminaltekniska laboratorium, Statens, SKL (51 klick)
SKL är en del av polisväsendet, men utgör en självständig myndighet, med huvuduppgiften att som ett opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.
Information | Felrapportera - http://www.skl.polisen.se/
Valmyndigheten (51 klick)
Valmyndigheten har som främsta uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.
Information | Felrapportera - http://www.val.se/
Riksantikvarieämbetet, RAÄ (48 klick)
ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv vars uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt.
Information | Felrapportera - http://www.raa.se/
Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF (47 klick)
HKF ska så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.
Information | Felrapportera - http://www.seatime.se/
Rättshjälpsmyndigheten (47 klick)
Myndigheten handlägger samtliga ärenden enligt rättshjälpslagen som inte finns hos domstol. I ärenden som finns hos domstol verkställer myndigheten domstolens beslut i rättshjälpsfrågor.
Information | Felrapportera - http://www.dom.se/default____3370.aspx
Sjöfartsverket, SjöV (47 klick)
Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.
Information | Felrapportera - http://www.sjofartsverket.se/
Kommerskollegium (46 klick)
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.
Information | Felrapportera - http://www.kommers.se/
Granskningsnämnden för radio och TV (45 klick)
Granskningsnämnden för radio och TV är en statlig myndighet som i efterhand granskar sända radio- och TV-program.
Information | Felrapportera - http://www.grn.se/
Handisam (45 klick)
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning - är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att samordna och driva på i svensk handikappolitik.
Information | Felrapportera - http://www.handisam.se/
Inspektionen för strategiska produkter, ISP (45 klick)
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter. ISP är också nationell myndig­­het för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen
Information | Felrapportera - http://www.isp.se/
Järnvägsstyrelsen (45 klick)
Järnvägsstyrelsen är en ny självständig myndighet med uppgift att handlägga frågor enligt den nya järnvägslagen och enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Information | Felrapportera - http://www.jvs.se/
Konstråd, Statens (44 klick)
Statens konstråds övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Statens konstråd arbetar för att samtidskonstens alla yttringar ska ges möjlighet att avspegla sig i samhällsmiljön. Detta gör Konstrådet genom att förvärva samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet.
Information | Felrapportera - http://www.statenskonstrad.se/
Lotteriinspektionen (44 klick)
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
Information | Felrapportera - http://www.lotteriinspektionen.se/
Radio- och TV-verket, RTV (44 klick)
Radio- och TV-verket är myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för närradio- och privat lokalradio-sändningar och till tillfällig sändningsverksamhet. Verket förordnar också lokala kabelsändarföretag. När det gäller digital marksänd TV lämnar verket förslag till regeringen om hur tillstånden ska fördelas.
Information | Felrapportera - http://www.rtvv.se/
Rymdstyrelsen (44 klick)
Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. För rymdforskning erhåller Rymdstyrelsen anslag från utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.
Information | Felrapportera - http://www.rymdstyrelsen.se/
Smittskyddsinstitutet, SMI (44 klick)
Smittskyddsinstitutet (SMI) är central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar
Information | Felrapportera - http://www.smittskyddsinstitutet.se/
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (43 klick)
Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Information | Felrapportera - http://www.formas.se/
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU (42 klick)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Information | Felrapportera - http://www.ifau.se/
VA-nämnd, Statens (42 klick)
Statens va-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) och lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Nämnden är första instans för mål från hela landet. Nämndens beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen och vidare till Högsta domstolen.
Information | Felrapportera - http://www.va-namnden.se/
Geotekniska institut, Statens (41 klick)
Statens geotekniska institut (SGI) verkar för att frågor om mark och vatten hanteras rätt i samband med planering och byggande. SGI:s verksamhet bygger på ett nära samspel mellan forskning, rådgivning och information inom markanvändning, markbyggande, naturresursplanering och miljövård.
Information | Felrapportera - http://www.swedgeo.se/
Konjunkturinstitutet (41 klick)
Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige och analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.
Information | Felrapportera - http://www.konj.se/
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, EU/FoU-rådet (41 klick)
EU/FoU-rådet arbetar med information och rådgivning kring alla aspekter av EU:s sjätte ramprogram - forskningsområden och -prioriteringar, regler för deltagande, modellkontrakt och avtal, ansökan, juridiska frågor, att hitta partner, forskarrörlighet m.m.
Information | Felrapportera - http://www.eufou.se/
Kustbevakningen, KBV (40 klick)
Kustbevakningen, KBV, har ständig beredskap för miljöräddning. - för ökad säkerhet KBV övervakar även sjötrafiken, utövar sjösäkerhetstillsyn, ansvarar för gränskontrollen till sjöss och har ständig beredskap för sjöräddning. De kontrollerar fisket till sjöss och landningar av fisk i svenska hamnar.
Information | Felrapportera - http://www.kustbevakningen.se/
Lagrådet (40 klick)
Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott.
Information | Felrapportera - http://www.lagradet.se/
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO (40 klick)
DO hjälper dig som har blivit utsatt för etnisk eller religiös diskriminering att ta till vara dina rättigheter. De kan ge dig råd, juridiskt stöd och föra din talan vid en rättegång. De kan däremot inte ändra domar, utdöma straff eller gå in i pågående rättegångar.
Information | Felrapportera - http://www.do.se/
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI (40 klick)
FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet.
Information | Felrapportera - http://www.foi.se/
Vetenskapsrådet (40 klick)
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.
Information | Felrapportera - http://www.vr.se/
Bostadskreditnämnd, Statens, BKN (39 klick)
BKN-systemet är en del av statens insatser för att främja bostadsförsörjningen och administreras av Statens bostadskreditnämnd.
Information | Felrapportera - http://www.bkn.se/
Justitiekanslern, JK (39 klick)
Justitiekanslern, JK, har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs.
Information | Felrapportera - http://www.justitiekanslern.se/
EU-stafetten (EU 2004-kommittén) (38 klick)
EU 2004-kommitténs webbplats är kommitténs centrala förmedlare av information om framtidsfrågorna och framtidsdebatten. På webbplatsen publiceras löpande reportage, notiser, krönikor, intervjuer och pressklipp om debatten om EU:s konstitution och framtid.
Information | Felrapportera - http://www.eu2004.se/
Haverikommission, Statens, SHK (38 klick)
Statens haverikommission (SHK) utreder såväl civila som militära olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. Ett tillbud till en olycka kan också undersökas om detta kunnat leda till en allvarlig olycka.
Information | Felrapportera - http://www.havkom.se/
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (38 klick)
Europeiska socialfonden är EUs viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna utifrån vad som sägs i den Europeiska sysselsättningstrategin. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta, och vissa fall informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.esf.se/
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (38 klick)
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter och är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.
Information | Felrapportera - http://www.smhi.se/
Specialpedagogiska institutet, SIT (38 klick)
Specialpedagogiska Institutet, SIT, är en statlig myndighet som arbetar med handikappfrågor i skolan.
Information | Felrapportera - http://www.sit.se/
Institutet för rymdfysik, IRF (37 klick)
Institutet för rymdfysik, IRF är ett statligt forskningsinstitut som bedriver experimentell grundforskning i rymdfysik.
Information | Felrapportera - http://www.irf.se/
Nordiska Afrikainstitutet, NAI (37 klick)
Institutet har till uppgift att i Norden främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. Det är ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika och informerar om afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden.
Information | Felrapportera - http://www.nai.uu.se/
Nationella sekretariatet för genusforskning (36 klick)
Nationella sekretariatet för genusforskning överblickar genusforskningen i Sverige samt sprida dess resulta. De arbeta även för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt, analyserar dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.
Information | Felrapportera - http://www.genus.se/
Specialskolemyndigheten, SPM (36 klick)
Specialskolemyndigheten, SPM, består av Sveriges sex statliga specialskolor och ett centralt kansli.
Information | Felrapportera - http://www.spm.se/
Veterinärmedicinska anstalt, Statens (36 klick)
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion.
Information | Felrapportera - http://www.sva.se/
Pliktverket (35 klick)
Pliktverket ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stöder även militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring.
Information | Felrapportera - http://www.pliktverket.se/
Svenska Språknämnden (35 klick)
Språknämnden har till uppgift att följa svenskans utveckling i tal och skrift. Vi ger ut ordböcker och andra språkböcker samt tidskriften Språkvård, erbjuder språkrådgivning och föredrag, bedriver språkforskning och verkar för nordiskt samarbete i språkfrågor.
Information | Felrapportera - http://www.spraknamnden.se/
Nämnden för hemslöjdsfrågor (34 klick)
Nämnden för hemslöjdsfrågor tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att främja hemslöjden. Nämnden fördelar inom sitt verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Information | Felrapportera - http://nfh.nutek.se/
Rättsmedicinalverket, RMV (34 klick)
Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik.
Information | Felrapportera - http://www.rmv.se/
Sameskolstyrelsen (34 klick)
Sameskolstyrelsen förvaltar de statliga sameskolorna, som omfattar årskurs ett till sex. I skollagen står det att samers barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för i den kommunala grundskolan.
Information | Felrapportera - http://www.sameskolstyrelsen.se/
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (34 klick)
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll.
Information | Felrapportera - http://www.swedac.se/
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (33 klick)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är förvaltningsmyndighet för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, d.v.s. arbetslöshetskassorna och Arbetsmarknadsverket (AMV).
Information | Felrapportera - http://www.iaf.se/
Kemikalieinspektionen (32 klick)
Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.
Information | Felrapportera - http://www.kemi.se/
Gentekniknämnden (31 klick)
Gentekniknämnden har som uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet.
Information | Felrapportera - http://www.genteknik.se/
Invest in Sweden Agency, ISA (31 klick)
Invest in Sweden Agency (ISA) är en statlig myndighet som hjälper och informerar utländska investerare om affärsmöjligheter i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.isa.se/
Presstödsnämnden (31 klick)
Presstödsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Denna uppgift fullgör Presstödsnämnden genom att fördela det statliga stödet till dagspressen.
Information | Felrapportera - http://www.presstodsnamnden.se/
Rikstrafiken (30 klick)
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landet. Rikstrafiken medverkar till att förverkliga transportpolitiken, tillsammans med trafikverk (Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket) och myndigheter.
Information | Felrapportera - http://www.rikstrafiken.se/
Sjunde AP-fonden (30 klick)
Fonden har som sin enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel för svenska folket. För förvaltningen gäller samma regler som för privata värdepappersfonder och fondbolag, som deltar i förvaltningen av premiepensionsmedlen.
Information | Felrapportera - http://www.ap7.se/
Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI (30 klick)
Språk- och folkminnesinstituet (SOFI) är en statlig myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.
Information | Felrapportera - http://www.sofi.se/
Högsta domstolen, HD (29 klick)
Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat - vägledande avgöranden - som visar hur lagarna ska tolkas och hur olika rättsliga problem ska lösas. HD är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. För att HD ska ta upp och avgöra ett överklagat mål krävs prövningstillstånd.
Information | Felrapportera - http://www.hogstadomstolen.se/
Konstnärsnämnden (28 klick)
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
Information | Felrapportera - http://www.konstnarsnamnden.se/
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV (28 klick)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvårds subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med nästa 20 miljarder kronor 2007.
Information | Felrapportera - http://www.tlv.se
Hovrätten för Nedre Norrland (27 klick)
Information | Felrapportera - http://www.hovrattenfornedrenorrland.se/
Sveriges teatermuseum (27 klick)
Information | Felrapportera - http://www.teatermuseet.se/
Fjärde AP-fonden (26 klick)
Fjärde AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionspengar.
Information | Felrapportera - http://www.ap4.se/
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO (26 klick)
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) utses av regeringen. Myndigheten skall arbeta mot homofobi, och verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte skall förekomma på några områden av det svenska samhällslivet.
Information | Felrapportera - http://www.homo.se/
Svenska kraftnät, Affärsverket (26 klick)
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Information | Felrapportera - http://www.svk.se/
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST (25 klick)
SST är en statlig myndighet som delar ut bidrag till trossamfund. På SST:s hemsida kan du läsa om bidragsformer, vem som får bidrag och vilka regler som gäller för bidragen.
Information | Felrapportera - http://www.sst.a.se/
Skolväsendets överklagandenämnd (25 klick)
Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.
Information | Felrapportera - http://www.overklagandenamnden.se/
Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH (25 klick)
Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.
Information | Felrapportera - http://www.onh.se/
Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS (25 klick)
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Allt du behöver veta för att överklaga ett beslut finns samlat på den här webbplatsen.
Information | Felrapportera - http://www.oks.se/
Institutet för tillämpad matematik, ITM (23 klick)
Stiftelsen tillämpad matematik är en förening av företag. Föreningens ändamål är att främja forskning inom tillämpad matematik samt praktisk användning av dess resultat, för utveckling av konkurrenskraften för i Sverige verksamma företag och organisationer.
Information | Felrapportera - http://www.itm.se/
Strålsäkerhetsmyndigheten (23 klick)
Strålsäkerhetsmyndigheten är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet med samlat nationellt ansvar inom områdena kärnsäkerhet och strålskydd.
Information | Felrapportera - http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
Veterinära ansvarsnämnden (22 klick)
Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om diciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.
Information | Felrapportera - http://www.vetansvar.se/
Polarforskningssekretariatet (20 klick)
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.
Information | Felrapportera - http://www.polar.se/
Sjätte AP-fonden (20 klick)
Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.
Information | Felrapportera - http://www.apfond6.se/
Revisorsnämnden (15 klick)
RN är tillsynsmyndighet för Sveriges cirka 4 200 godkända och auktoriserade revisorer samt ett 80-tal registrerade revisionsbolag.
Information | Felrapportera - http://www.revisorsnamnden.se/
Kärnavfallsfondens styrelse (14 klick)
Kärnavfallsfondens styrelse är en statlig myndighet, med huvuduppgift att förvalta Kärnavfallsfonden. Styrelsen skall ta emot avgifter från innehavare av kärnkraftsreaktorer. Dessa avgifter skall bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Information | Felrapportera - http://www.karnavfallsfonden.se/
Tredje AP-fonden (14 klick)
AP3 är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Riksdagen har givit alla fyra fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i pensionssystemet.
Information | Felrapportera - http://www.ap3.se/
Sametinget (12 klick)
Sametinget är en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet med avgränsade och lagreglerade arbetsuppgifter.
Information | Felrapportera - http://www.sametinget.se/
Länsbygderådet X-ing (11 klick)
Länsbygderådet är en ideell organisation som arbetar med lokalutveckling och entreprenörskap på landsbygden. Vi bevakar och informerar om landsbygdsfrågor i Gävleborgs län och i riket. Vi är en lots för den fjärdeplaneringsnivån eller den socialaekonomin det vill säga dom lokalautvecklingsgrupperna på landsbygden. Vi har ca 250 medlemsorganisationer i Gävleborgs län och ca 4500 medlemsorganisationer via vår riksorganisation Hela Sverige Ska Leva.
Information | Felrapportera - http://xing.blogg.se/
Sveriges geologiska undersökning, SGU (11 klick)
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.
Information | Felrapportera - http://www.sgu.se/
Taggmoln (22 populäraste nyckelorden i kategorin) Bokstavsordning | Populäraste
Här hittar du mer information om Statliga myndigheter och verk på webben: